A Estratexia de Especialización intelixente é unha iniciativa pioneira, por tratarse da primeira RIS3 transfonteiriza en Europa..

O seu obxectivo é aliñar as políticas de apoio á innovación na Eurorrexión e poñer en marcha proxectos coordinados.

A implementación desta Estratexia estase a realizar a través do proxecto Impact RIS3T, que inclúe actuacións enacamiñadas a potenciar as capacidades das entidades participantes e aproveitar as sinerxías da Eurorrexión, optimizando así recursos públicos.

A estratexia RIS3T desenvólvese a través de 6 áreas de colaboración.

Actividade e obxectivos

Observatorio I+D+i na Eurorrexión

Mapa das iniciativas e proxectos de innovación Galicia-Norte de Portugal.

Oportunidades de financiamento

Identificación de financiamento europeo e actividades de brokerage.

Foro da RIS3T

Promovemos o encontro e transferencia.

Formación

Soporte e aprendizaxe para stakeholders.

A estratexia

A construción de estratexias rexionais de especialización intelixente permitiu identificar, tanto en Galicia como no Norte de Portugal, aquelas prioridades que deben guiar a implantación das políticas públicas e a asignación dos recursos financeiros no eido da I+D+i.
Esta identificación de prioridades, xunto coa iniciativa dos actores implicados, abriu a oportunidade de preparar unha estratexia conxunta que establecese as liñas comúns.

Cooperación transrexional

Unha estratexia de innovación para lograr:
  • Competitividade
  • Crecemento económico
  • Emprego sostible e de calidade
Enriquecemento que propician as redes de innovación en contextos transfronteirizos.
Galicia e Norte de Portugal converxen nunha serie de retos compartidos para mellorar a competitividade e reforzar as actuacións RIS3.
A cooperación transfronteiriza supón un valor engadido de:
  • Escala
  • Sofisticación
  • Complexidade
  • Alcance
Un ecosistema de innovación na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal máis rico que multiplica as oportunidades das empresas, en especial das pemes, e permite aproveitar mellor o talento

Beneficios compartidos

Mellor aproveitamento do marco de financiamento europeo a través dunha maior captación de fondos específicos
Posta en marcha de accións coordinadas para mellorar a captación de fondos en programas de excelencia e o posicionamento en innovación
Aumento da masa crítica baseados nas sinerxías e complementariedades en innnovación desde a cadea de valor, dada a crecente necesidade de combinar coñecementos e capacidades produtivas nos procesos innovadores.

Gobernanza

Estrutura de xestión conformada por un Comité de Dirección e un Equipo Xestor, que se apoia nos Grupos de Traballo.

a) Comité de Dirección: órgano de goberno encargado da coordinación estratéxica. Formado por representantes de alto nivel da CCDRN na Rexión Norte e de Gain en Galicia.

b) Equipo xestor (Secretaría Técnica): composto por persoal técnico de Gain e da CCDRN.

c) Grupos de Traballo: coordinados polo equipo xestor e formados polos principais stakeholders de entidades dos Sistemas de Innovación Rexionais e da cadea de valor da innovación.