Obxectivo do proxecto

O obxectivo perseguido polo proxecto IMPACT_RIS3T é a implementación do catálogo de accións previstas na citada RIS3T, baixo oconvencemento de que a realización das iniciativas propostas potenciará as capacidades das entidades participantes no proxecto,aproveitando sinerxías da Eurorrexión e optimizando recursos públicos.

Resultados

O deseño da Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal (RIS3T) foi un elemento claramenteinnovador, pois foi a primeira RIS3 transfronteiriza. Os esforzos da RIS3T concentraranse en seis (6) ámbitos temáticos que seconsidera que contan cun maior grado de potencialidade para acoller actuacións de innovación.

Como resultado da implementación da RIS3T, aliñaranse as políticas de apoio á innovación na Eurorrexión, e poranse en marchaproxectos coordinados capaces de competir con éxito na captación de fondos procedentes do Programa Horizonte 2020. En conxunto,a RIS3T aspira a mobilizar 360 millóns de euros en proxectos de innovación ata o 2020.

O proxecto 0177_IMPACT_RIS3T_1_E está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do ProgramaInterreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.