Neste ámbito de especialización de bioeconomía identifícanse como prioritarias as actividades relacionadas co emprego de novas tecnoloxías en todas as fases da cadea produtiva en agricultura, pesca, gandería e forestal co obxectivo da mellora e xestión dos recursos de forma eficiente e innovadora (incluíndo os residuos e subprodutos procedentes da súa transformación), a creación de redes e plataformas de cooperación para a transferencia da información e boas prácticas, o desenvolvemento de novos produtos e finalmente, o desenvolvemento de actividades relacionadas coa seguridade do usuario.

Industrias agroalimentarias e Biotecnoloxía

TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DE POTENCIAR A COMPETITIVIDADE DAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIA E BIOTECNOLÓXICA

  • Actuacións vencelladas coa acuicultura tanto a nivel de mellora das instalacións tecnolóxicas como no eido do aumento da biodiversidade.
  • Actuacións de mellora dos procesos produtivos na agricultura, na pesca, na gandería e na silvicultura.
  • Actuacións que usen a biotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora para a súa aplicación nos sistemas agroambientais e na alimentación.
  • Actuacións de valorización de actividades agroalimentarias en asociación coas relacionadas co turismo e a saúde, incluído o termalismo.
  • Actuacións que reforcen a posición internacional da Eurorrexión como provedora de alimentos seguros e saudables.
  • Calquera outra iniciativa que contribúa á xeración de novos nichos de mercado e emprego estable e de calidade neste eido tan relevante para a Eurorrexión.